N

ʻ

H

<

H

H

P

H

H P
M P
N 4
m 1
k K
P H
H H
K K

wʻP

<

ʻ

<

<

<

4

<

<

7


  • M
  • A

  • K

    PH

    <