P

ʻ

<

<

H

H

N

H ʻP
M P
N 4
m 1
K 2
k K
P H
H H
K K

wʻP

<

ʻ

<
<
<
4
<
<
7

H

<


  • M
  • A

  • K

    PH

    <